Barn med ADHD

Det är vanligt att föräldrar till barn med ADHD grubblar och tänker ”Finns det verkligen inget mer vi kan göra för att underlätta situationen?”. Denna sida finns till för att öka kunskapen och på så sätt öka förståelsen för ADHD hos barn. Vi finns här för att svara på de vanligaste funderingarna ni har.

Läs mer

Vad står ADHD för?

ADHD står för Attention, Deficit, Hyperactivity, Disorder. Notera också att en person kan ha ADD, ett vanligt symptom för denna form av ADHD är att personen endast (eller rättare sagt främst) har problem med uppmärksamheten. Ett tips är att ta några minuter och läsa mer om ADD (Attention, Deficit, Disorder).

Vad är ADHD?


Diagnosen ADHD kan ta sig uttryck i form av koncentrationssvårigheter samt svårigheter med att sitta still och fullfölja en uppgift. Personen har ofta svårt att göra uppgifter som inte motiverar. Alla med ADHD är inte överaktiva.

Först och främst är det viktigt att konstatera att ADHD inte har någonting med intelligens att göra, utan det har istället med hjärnan och nervsystemet att göra. ADHD innebär inte att personen är sjuk, utan snarare att personen kan ha svårigheter att fungera på ett sätt som samhället ”förväntar sig”. Ibland används benämningen funktionsvariation.

ADHD-barn-uppfostran


Det går inte att göra någon koppling mellan ”dåligt föräldraskap” och ADHD. Att flera i en familj kan känna igen sig i symptomen är inte ovanligt utan väl känt, då både genetik och biologiska grunder kan spela in. Påfrestningar under graviditeten eller för tidig födelse kan vara faktorer som också spelar in i vissa fall. Men som sagt, kopplingen till dålig uppfostran finns det inga belägg på.

ADHD – vad händer i hjärnan?


När man undersökt hjärnregioner och jämfört barn med ADHD-diagnos mot barn som inte har en diagnos har det visat sig att fem av sju studerade områden i hjärnan skiljer sig något åt, en liten men ändå märkbar skillnad. Amygdala är ett område som sticker ut. Detta område i hjärnan skapar både positiva och negativa känslor. Amygdalan är något mindre på personer med ADHD-diagnos.

Ett annat område som skiljer sig är accumbenskärnan som sitter i känslohjärnan och styr belöningssystemet. Denna del är också något mindre. Studier har visat att belöningssystemet ”varierar mer” hos personer med ADHD. En snabb dopamintopp ersätts av sjunkande nivåer som påverkar motivationen, vilket i sin tur ger upphov till humörsvängningar.

Läs mer om denna studie och ta del av kommentarer från Sven Bölte, professor vid Karolinska Institutet i SVT-artikeln ”Hjärnan ser annorlunda ut hos den med ADHD”.

Symptom för ADHD-barn


Vilka är då de tecken som man kan vara uppmärksam på vid misstanke om ADHD?

  • Tidig ålder (barn)
    I regel visar sig symptomen tydligt genom svårigheter med koncentrationen. Barnet har en ständig aktivitet och det är inte ovanligt med sömnproblem. Många föräldrar inser vidden av problemet vid skolstart där barnet har svårt att nå upp till kraven och det förväntade beteendet i klassrummet och på rasterna.
  • Lite senare (ungdom)
    I takt med att årskullarna betas av ökar även kraven och stressnivån. Här finns en risk att koncentrationssvårigheterna sätter käppar i hjulet för studieresultaten, vilket i sin tur leder till att en känsla av hopplöshet kan uppstå. Känslan av att inte passa in kan leda till att självkänslan får sig en törn och ångestproblematik är inte ovanligt.

Läs vidare om symptom och känslor

Vi har samlat mer information som behandlar just symptom och känslolivet för barn och ungdomar på vår sida om ADHD-känslor.

Kunskap leder till förståelse – läs mer!