Utredning ADHD barn

Att genomföra en utredning för ADHD hos ett barn är en viktig och nödvändig process för att förstå barnets unika behov och skapa en väg mot optimal utveckling och välmående. Utredningen innebär att en kvalificerad specialist noggrant bedömer barnets beteende, kognitiva funktioner och sociala interaktioner för att fastställa om ADHD eller andra neuropsykiatriska störningar föreligger.

Läs mer

Varför får barn ADHD?

Orsakerna till ADHD är komplexa och involverar en kombination av genetiska, neurologiska, miljömässiga och utvecklingsmässiga faktorer. Forskningen pågår fortfarande för att förstå exakt hur och varför ADHD utvecklas hos barn, och det finns inget enkelt svar på frågan. Här är några av de faktorer som tros spela en roll i uppkomsten av ADHD:

Genetik

Det finns en tydlig genetisk komponent i ADHD. Barn som har föräldrar eller syskon med ADHD löper en högre risk att själva utveckla störningen. Forskning har identifierat flera gener som tros vara kopplade till ADHD, men det är en komplex interaktion av gener som är involverad.

Neurologiska faktorer

ADHD kan vara kopplat till avvikelser i hjärnans funktion och struktur. Specifikt är det troligt att det finns problem med de neurotransmittorer (signalsubstanser) som hjärnan använder för kommunikation mellan olika områden.

Prenatala faktorer

Vissa studier har antytt att faktorer under graviditeten, såsom rökning, alkoholkonsumtion och exponering för vissa miljögifter, kan öka risken för att utveckla ADHD.

Tidiga livsförhållanden

Barn som har upplevt komplicerade tidiga livsförhållanden, såsom för tidig födsel, låg födelsevikt eller tidig exponering för trauma, kan ha en ökad risk för att utveckla ADHD.

Miljöfaktorer

Exponering för vissa miljöfaktorer, såsom bly eller vissa kemikalier, har också föreslagits som möjliga riskfaktorer för ADHD, även om forskningen på detta område är pågående.

Symptom på ADHD hos barn

Svårigheter med uppmärksamhet:


 • Oförmåga att hålla fokus på uppgifter eller aktiviteter som kräver koncentration.
 • Lätt distraherad av externa stimuli eller tankar.
 • Problematiskt med att organisera och slutföra uppgifter.

Hyperaktivitet:


 • Ökad rastlöshet och överaktivitet.
 • Svårigheter med att sitta still i lugna situationer.
 • Oförmåga att vänta på sin tur.

Impulsivitet:


 • Handlar utan att tänka på konsekvenserna.
 • Svårigheter med att vänta på sin tur.
 • Avbryter ofta andra i samtal eller aktiviteter.

Oförmåga att följa instruktioner:


 • Missförstånd av instruktioner eller bristande följsamhet mot dem.
 • Glömmer ofta uppgifter eller förlorar viktiga saker.

Brister i organisering och planering:


 • Svårigheter att organisera skoluppgifter, lektioner eller hemuppgifter.
 • Förlust av nödvändiga skolmaterial och böcker.

Problematiska relationer och sociala svårigheter:


 • Svårigheter med att lyssna på och följa regler i sociala sammanhang.
 • Konflikter med kamrater på grund av impulskontroll och beteendeproblem.

Förlängd oro och stress:


 • Barn med ADHD kan känna sig överväldigade, stressade och ängsliga på grund av sina utmaningar.

Hur fungerar en NPF-utredning för barn?

I Sverige är en NPF-utredning för barn en grundlig process som utförs av specialiserade team inom barn- och ungdomspsykiatrin, som exempelvis BUP. Det finns även en mängd olika privata aktörer att vända sig till för att genomgå en ADHD utredning för barn. Privata kliniker och vårdgivare har ofta kortare väntetider för att få en tid för utvärdering och bedömning. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du är oroande för ditt barns hälsa och vill ha snabb tillgång till vård.

Remiss och första bedömning

Utredningen inleds vanligtvis med en remiss från exempelvis barnläkare, skolpsykolog eller föräldrar. Ett första möte med barnet och dess föräldrar kan äga rum för att samla in information om barnets utveckling, beteende och eventuella problem. Detta möte kan äga rum hos en barnläkare, psykolog eller på en neuropsykiatrisk mottagning.

Bedömning av utvecklingshistoria

För att få en bredare förståelse för barnets utveckling kan en bedömning av utvecklingshistoria utföras. Detta inkluderar att samla in information om barnets tidiga utveckling, tidigare medicinska problem och familjens medicinska historia.

Kliniska observationer

Specialister kan observera barnets beteende och interaktion i en klinisk miljö för att bedöma deras sociala och emotionella funktion.

Psykologiska och neuropsykologiska tester

Barnet kan genomgå olika psykologiska och neuropsykologiska tester för att bedöma kognitiva och beteendemässiga funktioner. Dessa tester kan mäta områden som koncentration, minne, intellektuell förmåga och emotionell funktion.

Skolbedömning

Utvärderingen kan också inkludera en skolbedömning, där skolpersonalen bedömer barnets prestation och beteende i skolan. Skolpsykologer och speciallärare kan vara involverade i detta steg.

Föräldrakonsultation

Föräldrarnas perspektiv och observationer är av avgörande betydelse. Föräldrarna kan få fylla i en enkät om barnets beteende och utveckling och delta i samtal med specialister för att bidra med sina insikter.

Diagnos och utvärderingsrapport

Efter att alla nödvändiga data har samlats in och analyserats, kommer en diagnos att fastställas om så är lämpligt. En utvärderingsrapport kommer att sammanställas och inkludera en beskrivning av barnets styrkor, svagheter och eventuell diagnos. Den här rapporten delges vanligtvis föräldrarna.

Utvärdering av behandlingsalternativ

Om en diagnos fastställs, kommer behandlingsalternativ att diskuteras. Det kan inkludera terapi, specialpedagogiskt stöd i skolan och i vissa fall medicinering.

När ska man söka vård?

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken och symtom på ADHD hos ett barn och att överväga att söka vård om du misstänker att ditt barn kan ha ADHD. Här är några faktorer som kan vägleda dig:

Symtomens påverkan på daglig funktion

Om barnets symtom på ADHD påverkar dess dagliga liv och förmåga att fungera i skolan, hemmet eller socialt, kan det vara ett tecken på att det är dags att söka vård. Detta kan inkludera problem med skolarbete, svårigheter med kamratrelationer eller konstanta konflikter hemma.

Symtomens ihållande natur

Om barnet har haft ihållande svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet under en längre tid och dessa problem inte verkar förbättras med ålder, kan det vara ett skäl att konsultera en specialist.

Negativ påverkan på självkänslan

Om barnet upplever låg självkänsla, känner sig misslyckat eller har en negativ självbild på grund av sina svårigheter, är det viktigt att söka vård för att hjälpa till att hantera dessa emotionella och psykiska påfrestningar.

Misslyckande med skolprestationer

Om barnet kämpar med skolarbetet, har svårt att följa instruktioner, och skolpersonal har gett indikationer om att det kan finnas problem, är det dags att överväga att konsultera en specialist.

Familjens behov

Om ADHD-symtomen skapar konflikter och stress i familjen och påverkar familjens funktion, kan det vara en anledning att söka vård för att förstå och hantera dessa utmaningar.

Önskan om att förbättra barnets livskvalitet

Om du ser att ditt barn kämpar och vill hjälpa det att trivas bättre i skolan och i sociala sammanhang, är det en bra anledning att söka professionell rådgivning och behandling.

Hur lång tid tar en ADHD utredning för barn?

En ADHD-utredning för barn tar oftast flera veckor, men tidsramen kan variera betydligt beroende på barnets unika behov och de specifika omständigheterna. Det är viktigt att förstå att utredningen är en process som är skräddarsydd för att säkerställa en noggrann och rättvis bedömning av barnets situation. Därför kan det ibland kräva mer tid än förväntat för att utföra nödvändiga bedömningar, konsultationer och tester.

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till vård inom en viss tidsram. Syftet med vårdgarantin är att säkerställa att patienter får tillgång till vård och behandling i rimlig tid. Eftersom en tidig diagnos och intervention kan vara avgörande för att hantera barnets utmaningar och förbättra deras livskvalitet, är det viktigt att utredningar och behandlingar inte försenas.