Utredning vuxen-ADHD

I en värld där allt fler människor blir medvetna om vikten av mental hälsa, har förståelsen och uppmärksamheten kring neuropsykiatriska tillstånd som ADHD markant. Detta är särskilt relevant för vuxna, som kanske inte har fått diagnos under barndomen. Att genomgå en utredning för ADHD som vuxen kan vara en avgörande faktor för att få rätt stöd och behandling.

Denna process innebär en noggrann utvärdering av psykologiska, beteendemässiga och kognitiva aspekter, vilket inte bara kan leda till en diagnos utan även till en djupare förståelse av sig själv och sin egen potential. Med rätt insatser kan individer som diagnostiseras med ADHD hitta vägar till ett mer balanserat och tillfredsställande liv.

Läs mer

ADHD hos vuxna

Vuxna med ADHD kan uppleva svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, vilket ofta leder till problem i vardagen, såsom på arbetsplatsen eller i relationer. Symtomen kan variera från person till person och inkluderar ofta svårigheter med tidsuppfattning, organisation, fokus och att fullfölja uppgifter. Det är viktigt att skilja dessa symtom från normala variationer i beteende och stressrelaterade problem.

Hyperaktiv-impulsiv typ

Denna form av ADHD är kännetecknad av framträdande symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. Individer med denna typ av ADHD kan vara rastlösa, oförmögna att sitta still, och har svårt att vänta på sin tur. De kan agera utan att tänka på konsekvenserna och har svårt att kontrollera sina impulser. Denna typ är vanligare hos barn, men kan fortsätta att påverka vuxna.

Okoncentrerad typ

Denna form av ADHD innebär främst svårigheter med att upprätthålla uppmärksamhet och koncentration. Personer med denna typ kan vara ouppmärksamma, glömska och ha svårt att organisera och slutföra uppgifter. De har vanligtvis inte lika uttalade symtom på hyperaktivitet som de med den första typen. Denna form av ADHD kan vara lättare att missa eftersom symtomen inte är lika påtagliga.

Kombinerad typ

Denna form av ADHD innebär en kombination av symtom från både den hyperaktiva-impulsiva typen och den okoncentrerade typen. Individer med denna form har svårigheter med både uppmärksamhet och impulskontroll. Det är den vanligaste formen av ADHD och kan påverka både barn och vuxna.

Vart kan man vända sig för en neuropsykiatrisk utredning som vuxen?

Om du misstänker att du kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, finns det flera vägar att gå för att få en utredning. Det första steget är ofta att kontakta 1177.se. De kan ge dig råd, göra en första bedömning och vid behov skicka en remiss för vidare utredning.

Förutom den offentliga sjukvården finns det även privata aktörer som erbjuder utredning för vuxen-ADHD.

Så går en ADHD/autism-utredning till

Första kontakt och remiss

Utredningen inleds vanligtvis med en remiss från en husläkare eller annan specialist. Detta är ett viktigt steg för att specialist inom neuropsykiatri ska få en första inblick i patientens situation. Patienter kan även ta initiativet att direkt kontakta en specialist inom neuropsykiatri om de misstänker att de kan ha ett tillstånd som ADHD.

Samling av bakgrundsinformation

I detta skede samlas en detaljerad medicinsk, psykologisk och utbildningsmässig historia. Detta inkluderar granskning av tidigare medicinska journaler och, när det är möjligt, skolrapporter. Information om barndomen är särskilt viktig för att identifiera tidiga tecken på tillstånd som ADHD.

Bedömningsintervjuer

Patienten genomgår en eller flera djupgående intervjuer med en psykiater, psykolog eller annan kvalificerad professionell. Dessa intervjuer är avgörande för att få en mer heltäckande förståelse av patientens symtom, livsstil och dagliga utmaningar.

Psykoedukativa tester och skattningar

Under denna fas genomförs olika psykoedukativa tester och skattningar för att bedöma kognitiva och psykologiska funktioner. Detta kan inkludera tester för uppmärksamhet, minne, exekutiva funktioner och emotionell reglering.

Återkoppling och diagnos

Efter att informationen har samlats in och analyserats ger den utvärderande professionella en återkoppling till patienten. Om diagnosen ADHD ställs, diskuteras också vilka behandlingsalternativ och stöd som är lämpliga.

Uppföljning

Efter utredningen planeras vanligtvis regelbundna uppföljningsmöten. Dessa möten är till för att övervaka patientens framsteg och vid behov justera behandlingen.

Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har inte en enda känd orsak. Istället beror de på en komplex interaktion av genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Några av de viktigaste aspekterna är:

Genetik

Många studier tyder på att genetiska faktorer spelar en stor roll i utvecklingen av dessa tillstånd. Familjer med en historia av ADHD eller autism är mer benägna att ha medlemmar med dessa tillstånd.

Hjärnans utveckling och funktion

Forskning visar att det kan finnas skillnader i hur hjärnan utvecklas och fungerar hos personer med ADHD och autism. Detta kan påverka många aspekter av kognition och beteende.

Miljöfaktorer

Vissa miljömässiga faktorer under graviditeten (som exponering för vissa ämnen eller stress) och tidigt i livet kan öka risken för att utveckla dessa tillstånd.

Perinatala faktorer

Komplikationer under födseln eller tidigt i spädbarnsåldern, såsom för tidig födsel eller låg födelsevikt, har också associerats med ökad risk för neuropsykiatriska tillstånd.

Vad kostar en ADHD-utredning?

För vuxna som får remiss från psykiatrin eller habiliteringen är ADHD-utredningen kostnadsfri, och den enda avgiften att tänka på är besöksavgiften, som uppgår till cirka 300 kr per besök. Dessa besök täcks av högkostnadsskyddet, och om det behövs kommer ett frikort att utfärdas.

Kostnaden för en ADHD-utredning via en privat aktör varierar beroende på flera faktorer, inklusive den specifika kliniken eller läkarmottagningen, den geografiska platsen och den omfattning av utredningen som krävs.

Ta steget mot ett bättre mående

Genom en ADHD-utredning för vuxna kan du få värdefulla insikter i dina egna beteendemönster och mentala processer. Att få en diagnos som är korrekt och skräddarsydd för dig innebär tillgång till behandlingsplaner och stöd som är skapade just för dina behov. Denna resa ger dig inte bara kunskap om dina unika utmaningar, utan även de verktyg du behöver för att hantera vardagen på ett mer balanserat och effektivt sätt.